Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24 Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Giełda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych - Spis referatów - Kontakt - Miasto i Gmina Krajenka.

 

Pobierz PDF

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

 

Do zadań referatu spraw obywatelskich i organizacyjnych należy w szczególności:
1) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

 1. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu,
 3. prowadzenie ewidencji ludności,
 4. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 5. prowadzenie rejestru przedpoborowych, udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,
 6. przygotowywanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznanie go za jedynego żywiciela,
 7. przygotowywanie projektów decyzji w sprawie uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
 8. prowadzenie spraw dotyczących porządku publicznego i współpraca w tym zakresie z Policją,
 9. wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum (spisy wyborców itp.),
 10. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem spisów powszechnych, rolnych, uaktualnianiem wykazów właścicieli nieruchomości, w zakresie dotyczącym ewidencji ludności,
 11. prowadzenie ewidencji informacji niejawnych.
 12. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i spraw związanych z obronnością kraju, a w szczególności:
  1. tworzenia formacji obrony cywilnej,
  2. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
  3. świadczeń na rzecz obrony,
  4. zakwaterowania sił zbrojnych,
  5. przygotowania ludzi i mienia na wypadek wojny,
  6. współdziałanie z organami wojskowymi,
  7. akcja kurierska,
  8. organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie powszechnej samoobrony
  9. prowadzenie magazynu sprzętu na potrzeby obrony cywilnej i zaopatrywanie oddziałów w sprzęt obrony cywilnej,
  10. sprawowanie kontroli nad stanem technicznym sprzętu;
 13. prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
 14. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu i na zewnątrz,
 15. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 16. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 17. przechowywanie pieczęci urzędowych,
 18. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie im kontaktu z Burmistrzem, Z-cą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników,
 19. prowadzenie archiwum Urzędu,
 20. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
 21. organizowanie napraw, remontów i konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i sprzętu biurowego,
 22. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w materiały biurowe i kancelaryjne,
 23. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 24. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej i bhp Urzędu,
 25. przeprowadzanie okresowej analizy stanu bhp i p.poż. Urzędu,
 26. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy bhp i p.poż. przełożonym,
 27. prowadzenie punktu informacyjnego.
herb (4 kB)
Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta Krajenka
ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka
Tel. 67 2639204
E-mail: gmina@krajenka.pl

Godziny pracy

Pn. do Pt. 7.30 do 15.30

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij